Code of Conduct

CSR & MILJÖ

KRISS stödjer Panzisjukhusets arbete för kvinnor och barn som utsatts för sexuellt våld i konfliktens DR Kongo.

”Landet s rikedomar har blivit en förbannelse”. Det är ett sätt att beskriva såväl DR Kongos historia som situationen i landet idag. Genom historien har olika ekonomiska och politiska intressenter skott sig på de rikedomar som tagits upp ur Kongos jord. De stora förlorarna är civilbefolkningen i allmänhet och Kongos kvinnor och barn i synnerhet. I den situation som råder används sexuellt våld som ett vapen.

I slutet av 90-talet, mitt under brinnande krig, påbörjades bygget av Panzisjukhuset. Sedan starten har sjukhuset letts av dr Denis Mukwege. Strax efter invigningen av sjukhuset märkte dr Mukwege en tillströmning av patienter som utsatts för grovt sexuellt våld, och 2004 startades den speciella verksamhet på sjukhuset som sedan dess har fokuserat på att vårda och behandla kvinnor och barn med svåra underlivsskador, ofta orsakade av sexuellt våld. Mellan 2004-2015 vårdades över 23 757 kvinnor och barn som skadats genom sexuellt våld, på sjukhuset. Den yngsta var bara några månader.

Med hjälp av Panzisjukhuset får kvinnorna bland annat möjlighet till:

  • Operationer av svårt sargade underliv.
  • Medicinering av sexuellt överförbara sjukdomar.
  • Psykologhjälp för traumabearbetning.
  • Yrkesutbildning för att ge möjlighet till framtida försörjning.

Genom transitboendet Maison Dorcas, får de kvinnor som inte kan återvända hem efter vården på Panzisjukhuset, möjlighet till ett tryggt boende, eftervård, utbildning och juridiskt stöd. Målet är att förbereda kvinnorna för livet efter sjukhusvistelsen och ge dem verktyg för att på egen hand kunna skapa sig en egen inkomst.

Code of Conduct

Kriss anser det viktigt att varje företag tar ansvar för sina anställdas arbetssituation såväl som miljön, och har tidigare arbetat efter en egen Code of Conduct för att säkerställa goda arbetsvillkor och miljöhänsyn från tillverkning och transport av våra produkter, till avfallshantering. Men sedan januari 2016 har vi gått in ett nytt, utökat, CSR-samarbete med en medlem i Foreign Trade Association (FTA). Genom samarbetet deltar vi i FTA’s Business Social Compliance Initiative (BSCI) och följer deras Uppförandekod. Detta innebär grundläggande att vi och våra leverantörer förväntas:

1. Arbeta mot att, steg-för-steg, förbättra arbetssituationen i vår leverantörskedja
2. Integrera BSCI’s Uppförandekod i vår företagskultur
3. Agera flitigt för att uppnå målen i Uppförandekoden
4. Sträva efter att tidigt upptäcka risker och påverkan, i samverkan med relevanta intressenter, genom meningsfull dialog och engagemang

Den uppförandekod vi nu har är även den grundad på internationell och Europeisk lagstiftning, både när det gäller arbetsmiljö, socialt ansvar och miljöfrågor.

Nedan finner du länkar till den lagstiftning och de konventioner som ligger till grund för vårt CSR- och Miljöengagemang.

CSR-engagemang

Miljöengagemang

  • Reach-förordningen som är EU:s övergripande regelverk som rör kemikalier i varor.
  • Kandidatlistan som omfattar vilka ämnen som anses särskilt farliga. Om någon av våra produkter innehåller något av dessa ämnen måste vi informera om detta.
  • POPs-förordningen som rör förbud av användning av ett antal långlivade organiska miljöföroreningar.
  • Förpackningsdirektivet som rör hanteringen av förpackningar och förpackningsavfall.
  • Produktsäkerhetslagen som rör de krav att alla varor och tjänster som företag erbjuder konsumenter ska vara säkra.